Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SĄD REJONOWY W ZGORZELCU

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,
 • Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,
 • Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

 2. Dane kontaktowe Administratora, jakim jest Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu:

ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec,

tel. : 75 64 56 931,  fax.: 75 64 56 932

e-mail:

 3. Adres do kontaktu powołanego Inspektora Ochrony Danych:

 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

 7. Przysługują Państwu prawa do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

 8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-22
Publikacja w dniu:
2019-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d