Mediacje

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, ul.Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 64 15 131. W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Mediatorzy w sprawach karnych
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie  postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716).

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego uprawniona jest instytucja, która:
1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
2) zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 w/w rozporządzenia,
3) posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
4) została wpisana do wykazu.

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego uprawniona jest osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) ukończyła 26 lat,
4) zna język polski w mowie i piśmie,
5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
8) została wpisana do wykazu.
 
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, zawierający informacje o spełnieniu warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, że zna język polski w mowie i piśmie,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

Instytucja ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:
 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wpis do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 3 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.
Do wniosku należy dołączyć dowód uisczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 
Mediatorzy w sprawach nieletnich
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591).

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:
 1. Ukończyła 26 lat.
 2. Korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych.
 3. Biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie.
 4. Posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży.
 5. Posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
 7. Odbyła szkolenie dla mediatorów.                   
Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:
 1. Sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.
 2. Adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny.
 3. Komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii.
 4. Funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej.
 5. Pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
 6. Pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.
 7. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, zawierający informacje o spełnieniu warunków wymaganych do objęcia tej funkcji.
 2. Kwestionariusz osobowy lub CV.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Kopię dowodu osobistego.
 5. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 6. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci czy młodzieży.
 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych.
 8. Kopię dyplomu ukończenia szkolenia mediatora.
 9. Inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów.
 10. Oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
 11. Oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji.
 12. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

Mediatorzy stali
Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2062 z późn. zm.).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
1) spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.);
2) ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
3) ukończyła 26 lat;
4) zna język polski;
5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
 
Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wpis na listę stałych mediatorów - załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 122).
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji  którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.
4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 157a pkt  1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych.
5. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

Mediatorzy w sprawach cywilnych
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm).

Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. 


Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości dot. mediacji: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Artykuły

Rejestr zmian dla: Mediacje