Ochrona danych osobowychKLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SĄD REJONOWY W ZGORZELCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, oraz art. 22 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej uDODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest:

  • Prezes Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,
  • Dyrektor Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,

w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe i rejestry sądowe w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:

  • Sąd Rejonowy w Zgorzelcu,
  • Prezes Sądu Rejonowego w Zgorzelcu,
  • Minister Sprawiedliwości

w zakresie realizowanych zadań.

3. Dane kontaktowe Administratora, jakim jest:

4. Powołany Inspektora Ochrony Danych - Rafał Guzik, kontakt: abi@vp.pl

5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:

  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości lub realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej na podstawie odpowiednich przepisów dotyczących postępowania oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 i art. 10 RODO i/lub art. 13, 14 uDODO;
  • realizacji zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy publiczne i inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2020-02-25
Publikacja w dniu:
2020-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-22
Publikacja w dniu:
2019-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d